• Mensen verbinden

    Mensen laten thuiskomen in een open, vierende gemeenschap. De geloofskernen in hun eigenheid en kracht erkennen, bemoedigen en aanvuren. Het netwerken en samenwerken van geloofskernen stimuleren.

  • Enthousiast getuigen

    Vertrouwvol en begeesterend delen van het evangelie. Een plek aanreiken waar mensen de diepere zin van het leven kunnen ervaren. Samen zoeken naar een geloofstaal die mensen van vandaag inspireert en uitdaagt.

  • Attent dienstbaar zijn

    Op eerlijke wijze, nederig en hoopvol mensen nabij zijn. Eerbiedig en verantwoord werken aan een duurzame wereld, dichtbij en veraf. In woord en daad laten ervaren dat God licht en liefde is.


MENSEN VERBINDEN

Mensen laten thuiskomen in een open, vierende gemeenschap.
Mensen laten thuiskomen vraagt om een warm en open onthaal in onze vele geloofskernen. De pastorale eenheid ondersteunt haar geloofskernen hierin en biedt zelf een huis aan waar onthaal en ontmoeting centraal staat.
In samenwerking met de plaatselijke kerngroepen en geloofskernen wordt een onthaalbeleid opgemaakt dat persoonlijke gastvrijheid, vlotte administratie en heldere communicatie vooropstelt. Investeren in persoonlijke aanspreekpunten, een centraal secretariaat en een optimaal gebruik van communicatiekanalen is dan ook noodzakelijk.
Als open gemeenschap is de pastorale eenheid een levendig huis met een lage drempel en vele kamers. Zij maakt zich kenbaar als één grote vierende gemeenschap rond Jezus. Tegelijk zet zij in op nieuwe manieren van gemeenschap vormen en biedt zij een brede waaier van vierende samenkomsten aan.

De geloofskernen in hun eigenheid en kracht erkennen, bemoedigen en aanvuren.
De pastorale eenheid versterkt de talenten en troeven van haar geloofskernen door hun zichtbaarheid te vergroten en zorg te dragen voor hun voortbestaan.
Zij ziet in de grote verscheidenheid aan geloofskernen een krachtige en veelzijdige aanwezigheid van Gods Geest en van vele geëngageerde en geïnspireerde vrijwilligers.
De Pastorale eenheid zet in op vitale gemeenschappen en ontwikkelt daarvoor een positief begeleidingsprogramma. Het team van de pastorale eenheid draagt bij tot de verbinding van de verschillende geloofskernen en zorgt samen met haar werkgroepen voor inspirerende vorming en concrete ondersteuning. Samen werken we aan een klimaat van bemoediging en waardering.

Het netwerken en samenwerken van geloofskernen stimuleren.
Werkgroepen en geloofskernen worden op regelmatige basis samengebracht voor ontmoeting en uitwisseling. Ze worden uitgedaagd om in hun werking zinvolle netwerken op te bouwen met andere groepen en mensen, tijdelijk of langdurig.
Het team van de pastorale eenheid draagt zorg voor het samenwerken van al haar werkgroepen en van haar eigen team. Ze werkt aan een gezond en inclusief vrijwilligersbeleid dat verbindt, waardeert, inspireert en reflecteert.
Vrijwilligers zijn immers de bouwstenen van haar gemeenschappen.
De pastorale eenheid kan pas ten volle tot haar recht komen wanneer haar inhoudelijk pastorale beleid verbonden is en ondersteund wordt door haar financieel en materieel beleid.


ENTHOUSIAST GETUIGEN

Vertrouwvol en begeesterend delen van het evangelie.
Als leerlingen van Jezus willen wij het evangelie levend houden en centraal stellen in onze liturgische en catechetische samenkomsten. We vertrouwen erop dat het verhaal van God met mensen en de liefde die daaruit spreekt vele mensen kan inspireren.
Bijzondere aandacht gaat naar de meerwaarde van het godsdienstonderwijs, de jongerenpastoraal en het gezin als ‘huiskerk’, waar geloofsinitiatie en geloofsgroei een belangrijke plaats innemen. Dwarsverbindingen en samenwerkingsverbanden bevorderen hierbij het begeesterend delen.
De pastorale eenheid maakt werk van een ‘catechetische gemeenschap’ waarin alle generaties zich geroepen weten om aan hun eigen geloofsgroei te bouwen en aan die van anderen.
De pastorale eenheid ondersteunt en organiseert creatieve en getuigende projecten. Daarnaast durft ze ook mensen aanspreken op hun inspiratie en roeping.

Een plek aanreiken waar mensen de diepere zin van het leven kunnen ervaren.
Een plek aanreiken voor (christelijke) zingeving is je letterlijk en figuurlijk openstellen voor ideeën, initiatieven en activiteiten waar mensen de diepere zin van het leven kunnen ervaren. Het veelzijdig gebruik van onze (kerk)gebouwen en een divers aanbod aan activiteiten voor jong en oud, geven ruimte aan deze ervaringen.
In een toekomstplan voor onze bestaande kerken en kapellen wil onze pastorale eenheid dat er ook ingezet wordt op enkele (kleine) sacrale ruimten die plaats en ruimte bieden tot spirituele ervaringen en geloofsinitiatie. Deze ruimten verdienen een bijzondere zorg naar inrichting, onderhoud en technische ondersteuning. Investeren in toegankelijkheid en ruime openingstijden, draagt eveneens bij tot het gastvrije onthaal van alle zinzoekers. Ook het specifieke aanbod van een kerkgebouw dat zich ten dienste stelt van initiatiesacramenten en catechese dient overwogen te worden.
Zowel grote gemeenschapsvieringen als een divers aanbod aan andere vormen van vieren zien we als vreugdevolle ervaringsplaatsen en een krachtige getuigenis van het evangelie.
Ook de eerder traditionele vindplaatsen en ons volksreligieus erfgoed zijn een belangrijke meerwaarde voor onze pastorale eenheid en dienen gekoesterd te worden.

Samen zoeken naar een geloofstaal die mensen van vandaag inspireert en uitdaagt.
In het uitdragen van het evangelie en het ruimte scheppen voor zingeving wil de pastorale eenheid bijzondere aandacht schenken aan het samen zoeken naar hedendaagse geloofstaal die op een positieve manier inspireert en uitdaagt.
Op een verfrissende wijze, helder en verstaanbaar voor elke doelgroep, putten we graag uit de rijke traditie van Bijbelverhalen, die we actualiseren (verhalen bij de tijd brengen), humaniseren (verhalen gaan ook over mensen) en theologiseren (verhalen zijn sporen naar God). Daarnaast hecht de pastorale eenheid ook waarde aan de ‘ervaring’ als geloofstaal .
Een belangrijk werkveld voor het samen zoeken naar een geloofstaal met toekomst is de jongerenpastoraal. De pastorale eenheid bouwt samen met ‘Inspirelli’ aan een sterk aanbod en een breed netwerk van jongerenpastoraal met scholen, jeugdpastorale groepen en jeugdbewegingen.
Het opzetten van initiatieven en het ondersteunen van groepen die geloofscommunicatie bevorderen en geloofstaal vernieuwen behoort dan ook tot een kerntaak van de pastorale eenheid. De verschillende vormen van catechese, projecten als ‘Vierdezondag’ en ‘Vrijdaggebed’, bronavonden voor vrijwilligers, een waaier aan inspirerende activiteiten, de website,… zijn daar zichtbare vruchten van.
Verder mogen alle ontmoetingen in pastoraal verband beschouwd worden als een kans om enthousiast te getuigen, ruimte te geven aan diepere ervaringen en samen te zoeken naar geloofstaal.


ATTENT DIENSTBAAR ZIJN

Op eerlijke wijze, nederig en hoopvol mensen nabij zijn.
De pastorale eenheid beschouwt het als een opdracht van eenieder om mensen nabij te zijn en werkt aan een cultuur van ontmoeting en presentie.
Het team van de pastorale eenheid is zelf een voorbeeld in attente dienstbaarheid. Zij luistert, bemoedigt en zorgt voor haar vele vrijwilligers. In haar werkgroepen, in de liturgie, de verkondiging en de zorg voor mensen heeft de pastorale eenheid steeds aandacht voor haar dienstbaarheid aan mensen.
Nederig, omdat we niet voor alle zorgen en problemen oplossingen kunnen aanreiken. Daartoe bouwt de pastorale eenheid aan een attent netwerk van organisaties en personen die in haar geloofskernen actief zijn (welzijnsschakels, woonzorgcentra, gevangenissen, scholen, parochies,…). Zij kent het professionele zorgnetwerk van haar gemeenten en zoekt actief naar samenwerkingsverbanden. Haar medewerkers kunnen doorverwijzen naar andere hulpverleners indien nodig.
De pastorale eenheid werkt een plan uit voor een haalbare en nabije pastorale zorg voor ouderen en zieken en ziet rouwzorg als een belangrijk onderdeel van haar dienstbaarheid.

Eerbiedig en verantwoord werken aan een duurzame wereld, dichtbij en veraf.
De pastorale eenheid maakt in haar werking mensen gevoelig voor de vele mensen in de marge van onze samenleving en roept op tot solidariteit.
Zij versterkt (lokale) organisaties die werkzaam zijn in de zorg voor mensen of bouwen aan een duurzame wereld en werkt mee aan hun acties. Zij heeft voldoende zicht op de zorgwerking van haar geloofskernen (zoals scholen) en bekijkt waar ze aanvullend kan zijn.
In haar eigen werking draagt zij bij aan de zorg voor de schepping (hoe bescheiden ook) en werkt een plan uit om de duurzaamheid van haar werking, zowel inhoudelijk als materieel, te vergroten.
De organisatie van de pastorale eenheid bundelt haar krachten en werkt zo aan kwaliteit en duurzaamheid.

In woord en daad laten ervaren dat God licht en liefde is.
Als leerling van Jezus willen we elk op ons eigen terrein en met onze specifieke talenten Gods licht en liefde zichtbaar maken en een enthousiast teken zijn van hoop in deze wereld.
Deze houding vraagt levenslang leren. De pastorale eenheid zorgt in haar vrijwilligersbeleid voor (toegang tot) permanente vorming en verdieping.
Doorheen haar beleid en aanbod legt de pastorale eenheid getuigenis af van haar christelijke inspiratie en haar hoopgevende kerkopbouw.
Haar cultuur van nabijheid en dienstbaarheid laat toe om God in de andere te ontmoeten en zelf iets van God te laten ervaren…